แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ครบรอบ 59 ปี

15 พฤศจิกายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบแจกันดอกไม้แสดงควมยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี ณ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท

1
2
3
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์