ร่วมงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ ด้านความรับผิดชอบต่องสังคม เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพพนักงานและครอบครัวเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด”

16 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ ด้านความรับผิดชอบต่องสังคม เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพพนักงานและครอบครัวเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด” เนื่องในวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day: 17 Nov 2017) ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการฯ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธราธิป โคละทัต ประธานคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวถึงความเป็นมาของการดำเนินงานฯ จากนั้นผู้แทนองค์กรจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บริษัทแม๊กกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สาขางามวงศ์วาน) และบริษัทจีสตีล จำกัด (มหาชน)แถลงกระบวนการและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์