แนะนำสู่รั้วมหิดล ณ จังหวัดนครสวรรค์

16 พฤศจิกายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ร่วมกิจกรรม "แนะแนวทางสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล" เพื่อแนะนำหลักสูตรการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2560 (TCAS) ให้แก่อาจารย์แนะแนวและนักเรียนระดับมัธยมปลาย ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์