การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx

20 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx: เรียนรู้ เข้าใจ สู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ" โดยมีรองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์ความเป็นมาในการจัดการอบรมฯ ครังนี้ ระหว่างวันที่ 20 -21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รองผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ: Performance Excellence Framework" สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานในสำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์