ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน STIKES Bali

20 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bali ประเทศอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ (Inbound) ที่เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "Maternal and Child Health in Thailand" ระหว่างวันที่19 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์