บรรยายพิเศษ"Microbial Food Safety Impact on Human Health"

20 พฤศจิกายน 2560

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "Microbial Food Safety Impact on Human Health" โดยได้รับเกียรติจาก Professor Karl Matthews, Ph.D. Chairof the Department of Food Science Rutgers University ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ ห้อง 7518 ชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติอย่างมมากมาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
http://www.ph.mahidol.ac.th/prph/gallery/nov2017.html