ประชุมผู้ผลิตพบผู้ใช้ผลงานวิจัย ศจย.

20 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการประชุมผู้ผลิตพบผู้ใช้ผลงานวิจัย และกล่าวต้อนรับนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้ใช้ผลงานวิจัย โดยมีศาตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และทันตแพทย์หญิง ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1811 ชั้น 8 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ที่เป็นผู้วิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
http://www.ph.mahidol.ac.th/prph/gallery/nov2017.html