ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียในการศึกษาดูงานด้านนโยบายทางสาธารณสุข

23 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Department of Health Policy and Administration, Faculty of Public Health, Hasanuddin University, Indonesia ในการศึกษาดูงาน เรื่อง "Health Policy for Vulnerable People in Thailand" ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในการนี้ทางงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร