นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดลรับทุนTESCO

23 พฤศจิกายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายสุทธิสาร แก้วดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 2) นายเหมวัต ฉิมวัย สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 3) นางสาวศุภรัตน์ เถอะจ๋า สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 4)นางสาวพลอยชมพู มุนตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ "ทุนการศึกษาเทสโก้โลตัสเพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปี 2560" โดยได้รับเกียรติจากคุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยและประธานกรรมการ เทสโก้ โลตัส เป็นผู้มอบทุนการศึกษา และนายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
สื่อสารองค์กร