อาจารย์จากภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ Research Impact

27 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข โอศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการ "Research Impact"เกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง "ชุดกรองฝุ่นและระบบการทำงานของชุดกรองของฝุ่น" ณ โถงชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยออกอากาศทาง Mahidol Channel เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ออกสู่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเนื้อหาสาระจะเกี่ยวกับคลังความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
สื่อสารองค์กร