งานแสดงความยินดี "ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ"

27 พฤศจิกายน 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี พร้อมมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร