จัดทำหลักสูตรสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ

28 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสจร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมการแพทย์ทหารบก เเละสำนักอนามัย กทม. ในจัดทำหลักสูตรสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มุ่งหวังกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทยในปี 2563 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN-NCO) ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
สื่อสารองค์กร