ผลงานเกียรติยศคณะสาธารณสุขศาสตร์ในงาน Mahidol Quality Fair 2017

28 พฤศจิกายน 2560

ในงานมหกรรม ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน (Mahidol Quality Fair 2017) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการนำเสนอผลงานเกียรติยศ จำนวน 4 ผลงาน ดังนี้ 1. (H2) จากภาควิชาโภชนวิทยา เรื่อง "การพัฒนาเต้าหู้จากผลิตผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันถั่วดาวอินคา" รางวัลระดับชาติ การนำเสนอวิจัยภาคบรรยายดีเด่น ปี 2559 ในการรับรองมาตรฐานของวช. จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2. (H3) จากงานบริหารเครื่องมือกลาง เรื่อง "การรับรองระบบการจัดการด้่านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีตามมาตรฐาน มอก.2677-2559 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3. (H4) จากภาควิชาโภชนวิทยา เรื่อง "เยลลี่ข้าวไรซ์เบอรี่มังสวิรัติที่มีโปรตีนสูงและพลังงานสูงสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน" รางวัลระดับชาติ Popular Vote Research ในงาน Rri Congress II ปี 2559 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) 4. (H5) จากภาควิชาโภชนวิทยา เรื่อง "อาหารข้นหนืดตำรับไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก" รางวัลระดับชาติ การนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น สาขาการแปรรูปอาหาร ปี 2560 ในการรับรองมาตรฐานของวช. จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1
2
3
4
5
6
7
สื่อสารองค์กร