แถลงข่าวโครงการส่งเสริมการผลิตฯOTOPเพื่อสุขภาพ

28 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าว "โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่อ "ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ ...ด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP รักสุขภาพ" ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงจุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เปิดการแถลงข่าวฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา และหัวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ แนะนำโครงการ คณะทำงาน และผลการดำเนินงาน จากนั้นมีการเสวนา "เรื่องส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ ...ด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP รักสุขภาพ" ณ โถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนในละแวกดังกล่าว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร