Share&Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1

3 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ที่จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง "ชี้แนะ แนะนำ และเชิญชวนกันขอทุนวิจัย สวรส. ประจำปีงบประมาณ 2562" วิทยากรโดย ทันตแพทย์ จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส และผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์จากทุกภาควิชาให้ความสนใจร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะหฺ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสื่อสารองค์กร