พิธีเปิดสำนักงาน A.H.L.A และ International Network Office

5 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน A.H.L.A และ International Network Office ขั้น 4 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเปิดสำนักงานA.H.L.A ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Asian Health Literacy Association(A.H.L.A) จัดตั้ง A.H.L.A office in Mahidol University Bangkok, Thailand ในการนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Susan Woskie, University of Massachusetts, Lowell. Prof. Pamela Krochalk, Chair of Health Sciences Division, California State University, Dominguez Hill และนางสุชาดา สารบุญ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดฯ ด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
งานสื่อสารองค์กร