MOU คณะสาธารณสุขศาสตร์กับกรมอนามัยในการขับเคลื่อน Health Literacy

5 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนและขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ของประชาชน เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสติปัญญาแก่ประชาชนมีสุขภาพดีสมวัยตลอดช่วงชีวิต โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและทันสมัย จนนำไปสู่การเป็น “สังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ” ในยุค Thailand 4.0 โดยมีสักขีพยานทั้งจากกรมอนามัย ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ภายในกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งได้รับเกีบรติจากนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

งานสื่อสารองค์กร