ศึกษาดูงานการให้บริการของบริษัท UAE

11 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี พร้อมทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการของภาคธุรกิจเอกชน ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมด้วย ดร.ไชยยศ บุญญากิจ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารฯ และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบริการด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงงานด้านสารสนเทศ จากนั้น นำเยี่ยมชมสถานที่และบริการต่างๆ ของบริษัท

งานสื่อสารองค์กร