เลือกตั้งกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

12 มกราคม 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ จำนวน 4 ตำแหน่ง แทนกรรมการชุดเดิมที่จะพ้นวาระ (โดยจะครบวาระตำแหน่งตามวาระปกติ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) โดยมีคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมลงคะแนนเสียง ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 - 14.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสื่อสารองค์กร