บัณฑิตวิทยาลัยพบเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

12 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับกระเช้าของขวัญ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสื่อสารองค์กร