คณะต้อนรับนักศึกษา MUUC International Internships 2018

15 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คุณเจนจิรา นาทะทอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมต้อนรับ Ms. Catherine Boyle นักศึกษา MUUC International Internships 2018 จาก University of Canterbury, New Zealand ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลังจากการต้อนรับฯดังกล่าว นักศึกษาได้เดินทางไปดูการทำงานทางด้านสาธารณสุข ณ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2561

งานสื่อสารองค์กร