ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างม.มหิดล กับ CMU

15 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ China Medical University โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือฯ พร้อมกับ Prof.Dr.Liang-Yo Yang, Dean, Office of Global Affairs, School of Medicine, China Medical University ในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการนำเสนอ The 1st MU-CMU Symposium ในหัวข้อเรื่อง "Evaluation of Mass Drug Administration in a Program to Control Imported Lymphatic Filariasis" ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
งานสื่อสารองค์กร