แสดงความยินดี อาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์

16 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกันบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
งานสื่อสารองค์กร