MOU สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขศึกษาต่อด้านอนามัยครอบครัว

17 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขเข้าศึกษาต่อด้านอนามัยครอบครัว ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรให้มีวุฒิการศึกษาและวิชาการด้านสาธารณสุขและอนามัยครอบครัวที่สูงขึ้น และเพื่อให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มวิชาชีพ และบุคลากรระดับปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามในฐานะสักขีพยาน โดยมีนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

งานสื่อสารองค์กร