ระดมความคิด.สู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ราชบุรีเมืองแห่งสุขภาวะ

19 มกราคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าโครงการแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ (Best Practices) ตามเป้าหมาย 10 ปี สสส. และราชบุรีเมืองแห่งสุขภาวะ กล่าวนำเสนอการดำเนินงานฯ และแนวทางการประชุมระดมความคิดฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมฯ ในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอรูปธรรมการดำเนินงานสู่เป้าหมาย 10 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ ในการประชุมระดมความคิดในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมยุคลธร โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

งานสื่อสารองค์กร