ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2561

24 มกราคม 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุม พร้อมกันนี้ทางคณะฯ ได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้า และมีการนำเสนอวีดิทัศน์ของคณะฯ ที่แสดงถึงแนวการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความเป็น Health Literate Faculty แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
งานสื่อสารองค์กร