ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2561

24 มกราคม 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุม พร้อมกันนี้ทางคณะฯ ได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้า และมีการนำเสนอวีดิทัศน์ของคณะฯ ที่แสดงถึงแนวการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความเป็น Health Literate Faculty แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
งานสื่อสารองค์กร