คณบดีต้อนรับและเจรจากับผู้แทนจากสถาบันคีนัน

25 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ นายริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่ผลลัพท์ที่ยั่งยืน ณ ห้องที่ปรึกษาคณบดีชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเข้าพบของผู้แทนจากคีนันครั้งนี้ได้เจรจาความร่วมมือเกี่ยวกับด้านการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ (Aging Society) เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ที่มีสัดส่วนของผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างอุปนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในวัยชราได้อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization-HLO)

สื่อสารองค์กร