Work & Run Happy to MU

25 มกราคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์รุ่นใหม่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “Walk & Run to Happy MU: ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) สำหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยมึรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานและเข้าร่วมกิจกรรม

สื่อสารองค์กร