MOU ความร่วมมือจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครระหว่างสถาบันการศึกษากับกรุงเทพมหานคร

26 มกราคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าโครงการ โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแถลงข่าวและลงนามในบันทึกข้อตกลง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมจากเดิม 15 สถาบัน เพิ่มอีก 17 สถาบัน เป็น 32 สถาบัน จากทั้งหมด 64 สถาบัน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
สื่อสารองค์กร