รับฟังการเลือกสัดส่วนการจัดหาผลประโยชน์ ปีงบประมาณ 2561

26 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับผลการจัดหาประโยชน์ปีงบประมาณ 2560 และการเลือกสัดส่วนการจัดหาประโยชน์ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเพื่อผลประโยชน์ของทางคณะฯ โดยมี นายวรพจน์ เกียรติโมฬี ผู้แทนจากงานวิเคราะห์การลงทุน ศูนย์บริหารสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกันนี้ ผู้แทนจากศูนย์บริหารสินทรัพย์ นำกระเช้ามามอบให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

สื่อสารองค์กร