แสดงความยินดี:นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับทุนจาก วช.

30 มกราคม 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาอนามัยครอบครัว ได้แก่ นางสาวสุภาวดี พันธุมาศ นางวิลาภรณ์ เทพผสม นักศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ได้แก่ นางสาววรากร มณีสุวรรณ นายภราดร ยิ่งยวด นางสาวสุภาวดี กุลสุวรรณ นางสาวจันทนา เสวกวรรณ นางสาวปิยะวดี นิลเสน นางสาวรัชดา จันทราภรณ์ นางดุษฎี ไตรยวงศ์ และนางสาวประภัสสร เชื้อคำ ผู้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยผ่านการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร ภาพ: tassanee rawiworrakul ข้อมูล: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

งานสื่อสารองค์กร