โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.ยาสูบ

30 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมระดมสมอง โครงการ "พัฒนาข้อเสนอแนะในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560" ณ ห้องประชุม 7903/101 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ชั้น 9 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร