อบรมบันทึกข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.03) ระบบออนไลน์

30 มกราคม 2561

ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบันทึกข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.03) ระบบออนไลน์" โดยทีมวิทยากรจากกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในการอบรมบันทึกข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการฯ ดังกล่าวมีคณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7402 ชั้น 4 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย: งานบริหารทรัพยากรบุคคล ภาพ: นรินทร์ ปานดี งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สื่อสารองค์กร