เตรียมวิชาการการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ

31 มกราคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการโครงการฝึกปฏิบัติงานฯ เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (ฝึกภาคสนาม) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวันนี้เป็นการแนะนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ที่สนับสนุนวิชาการและบริหารจัดการในการฝึกปฏิบัติงานฯ จากนั้นแจ้งรายชื่อแต่ละกลุ่มของนักศึกษาที่จะต้องเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานฯ และยังมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อละลายพฤติกรรมให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกัน สร้างความคุ้นเคยระหว่างกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการต่อไป ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร