เตรียมวิชาการการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ

31 มกราคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการโครงการฝึกปฏิบัติงานฯ เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (ฝึกภาคสนาม) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวันนี้เป็นการแนะนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ที่สนับสนุนวิชาการและบริหารจัดการในการฝึกปฏิบัติงานฯ จากนั้นแจ้งรายชื่อแต่ละกลุ่มของนักศึกษาที่จะต้องเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานฯ และยังมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อละลายพฤติกรรมให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกัน สร้างความคุ้นเคยระหว่างกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการต่อไป ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
สื่อสารองค์กร