Active learning for digital learner: ความท้าทายของครู 4.0

31 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active learning for digital learner: ความท้าทายของครู 4.0 เป็นการอบรมที่เน้นการจุดประกายความคิดในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับศาสตร์การสอนสมัยใหม่ โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยาย และช่วงบ่ายเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการอบรบเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีผู้บริหาร คณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน จัดโดย งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร