ปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามของภาควิชาอาชีวอนามัยฯ ประจำปีการศึกษา 2560

2 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการปฐมนิเทศการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของการฝึกภาคสนามฯ ครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการ (สายงานกิจการพิเศษ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการปฐมนิเทศฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ฝึกภาคสนาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Cr: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
งานสื่อสารองค์กร