หารือแนวทางเพื่อผลักดันคณะและ AIA เป็นองค์กรแห่งการรอบรู้สุขภาพ

3 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา ประชุมร่วมกับผู้แทนจาก AIA Thailand นำโดย นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว Director of Medical Center โดยทาง AIA มาประชุมหารือเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้านโภชนาการ และหารือเกี่ยวกับแผนที่จะมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้คณะและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้มาใช้เครื่องออกกำลังกาย และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้คณะเป็นองค์กรแห่งการรอบรู้สุขภาพ Health Literate Faculty ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสื่อสารองค์กร