เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

3 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อเรียนรู้แนวทางการสร้างนวัตกรรมและสร้างความร่วมมือ โดยเฉพาะการเป็นย่านวัตกรรม ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ต่อไปในอนาคต การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและความรู้มากมาย จากทีมวิทยากรของ NIA ซึ่งนำทีมโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม คุณชาญวิทย์ รัตนราศรี ผู้จัดการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม คุณอุกฤช กิจศิริเจริญชัย นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโสและทีมนักพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหลายชนิดจากภาครัฐและเอกชน ที่เกิดจากการผลักดันจาก NIA

งานสื่อสารองค์กร