การบรรยาย "พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย"

4 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และเป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย" วิทยาโดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งการบรรยายฯ ดังกล่าว มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความสนใจร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสื่อสารองค์กร