นักศึกษาภาคสุขศึกษาฯ รับรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอผู้สูงวัย

5 เมษายน 2561

นางสาวปาลิดา มานะกิจจงกล และ นางสาวศศิริยากร อ่อนตา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัล อันดับ 3 จากการประกวดคลิปวีดิโอผู้สูงวัย ในงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “เตรียมพร้อมทุกกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานในพิธีได้มอบโล่รางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอทั้ง 3 อันดับ

งานสื่อสารองค์กร