บรรยายพิเศษ Health Communication and Health Innovation

9 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดบรรยายพิเศษเรื่อง Health Communication and Health Innovation โดยกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ซึ่งทางคณะฯ จึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Health Communication and Health Innovation โดยช่วยเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ "Veterinarian Health Communication" วิทยากรโดย Professor Shameem Rafix-Galea, Dean of Faculty of Social Sciences and Liberal Arts UCIS University, Malaysia ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ "Healthcare Innovation" วิทยากรโดย Mr. Ryoji Noritake, President of Health and Global Policy Institute, Japan และการบรรยายหัวข้อ "Public Health Innovvation" วิทยากรโดย Professor Peter Chang, Secretary General of AHLA การบรรยายพิเศษฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสื่อสารองค์กร