ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2560

18 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 กล่าวให้โอวาท พร้อมให้แนวคิด แนวทางการปฏิบัติตนในฐานะนักสาธารณสุข จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการออกฝึกปฏิบัติงานฯ แก่นักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม และในฐานะผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติงานฯ แนะนำคณาจารย์ที่จะร่วมเดินทางไปดูแลความเรียบร้อย ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานฯ พร้อมทั้งชี้แจงและซักซ้อมการเดินทางและการนำเสนอผลงานเบื้องต้นแก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี-ปริญญาโทที่จะร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
งานสื่อสารองค์กร