อบรมพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1

19 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และเป็นวิทยากรการอบรมฯ เรื่อง "พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1" โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการทำงาน คุณภาพองค์กร และกระบวนการทำงานที่เป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพงาน จากนั้นแบ่งกลุ่มฝึกการเขียนกระบวนการทำงานเพื่อให้บุคลากรจากภาควิชาและหน่วยงานจากสำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานสื่อสารองค์กร