ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2560

20 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการนำนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานฯ ประจำปีการศึกษา 2560 สักการะพระภูมิชัยมงคลและสมเด็จพระราชบิดา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นขบวนนักศึกษา เดินทางสู่พ้ืนที่ เมื่อมาถึงคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2560 และแนะนำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเตรียมการฝึกปฏิบัติงานฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี เปิดการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้น นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายณัชวันก์ อัลภาชน์เตชะเสน นายอำเภอสูงเนิน กล่าวต้อนรับ ให้โอวาท พร้อมทั้งแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมนในพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานฯ ณ อาคารสหวิทยาคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

งานสื่อสารองค์กร