สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามระบบ TCAS รอบ 2

23 เมษายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและน้องๆ นักเรียนผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยจัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ตามระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) ทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ณ หอประชุมราชพฤกษ์ และอาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานสื่อสารองค์กร