รับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ในงาน SAFETY DAYครั้งที่ 2

27 เมษายน 2561

ผู้แทนจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐานESPReL จากศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน SAFETY DAY ครั้งที่2 "A Day of Fire Safety" ณ โถงต้อนรับ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการ Lab Service ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ESPReL Cr:คุณหนึ่งหทัย สุภา

งานสื่อสารองค์กร