ความปลอดภัยพื้นฐานในการปฏิบัติงานกับของเสียติดเชื้อและของเสียเคมี

2 พฤษภาคม 2561

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ และของเสียเคมี งานบริหารเครื่องมือกลาง จึงจัดการอบรม ความปลอดภัยพื้นฐานในการปฏิบัติงานกับของเสียติดเชื้อและของเสียเคมี เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในขณะทำงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน ภายในการอบรมมีการบรรยาย เรื่อง "ความปลอดภัยพื้นฐานในการปฏิบัติงานกับของเสียติดเชื้อ" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา และการบรรยาย เรื่อง "ความปลอดภัยพื้นฐานในการปฏิบัติงานกับของเสียเคมี" วิทยากรโดย อาจาจารย์ ดร.สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยและความปลอดภัย การอบรมฯ ดังกล่าวมีคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่แม่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเสียติดเชื้อและของเสียเคมี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร