เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยร่วมกับ Sriwijaya University

2 พฤษภาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และภาควิศวกรรมสุขาภิบาล ให้การต้อนรับ Dr. Iwan Stia Budi, MPH คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้แทนจาก Sriwijaya University, Palembang ประเทศอินโดนีเซีย ในการเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย พร้อมทั้งเจรจาเกี่ยวกับการจัดเตรียม การลงนามความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
สื่อสารองค์กร